Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Bijbelse tegenstrijdigheden


Bijbelse tegenstrijdigheden

Oké, afgezien van de voorspellingen, hoe zit het met de tegenstrijdigheden en de onnauwkeurigheden in de Bijbel? Als dit zo’n speciaal boek is, afkomstig van God, hoe kan ik dan een imperfecte Bijbel rijmen met een zogenaamd perfecte bron?

De vermeende onnauwkeurigheden en fouten in de tegenwoordige Bijbelvertalingen waren een grote intellectuele barrière voor mij. En dus besloot ik om eens in dat onderwerp te duiken… Toen ik deze reis begon, had ik nog niet veel van de Bijbel gelezen. Maar toch had ik een lijst bijgehouden van tegenstrijdigheden in de Bijbel die mij hielpen verwoorden waarom ik de Bijbel volledig afwees! Nu was het tijd om die lijst weer tevoorschijn te halen…

Ik wist dat ik - om eerlijk te zijn - mijn lijst van vermeende Bijbelfouten zou moeten analyseren volgens de traditionele regels van logica en rede. Net als veel andere dingen in het leven kunnen sommige feiten tegenstrijdig lijken, maar dieper onderzoek kan iets anders onthullen. De “wet van de non-contradictie”, die de basis is voor alle logische redeneringen, handhaaft het principe dat iets niet tegelijkertijd “a” en “niet a” kan zijn. Het kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd dag en nacht zijn op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats. Als een Bijbelpassage deze wet overtreedt, dan kan deze dus als een tegenstrijdigheid kan worden aangemerkt. Desalniettemin kunnen, gebaseerd op dezelfde wet, twee verklaringen van elkaar verschillen zonder tegenstrijdig te zijn

Bijvoorbeeld: een getuige in een rechtszaak zou kunnen getuigen dat hij twee personen op de plaats van het misdrijf zag, Jake en Sam, terwijl een andere getuige zou kunnen zeggen dat hij alleen Sam zag. Deze uitspraken zijn niet tegenstrijdig. Sterker nog, in een rechtbank worden deze verklaringen als complementair beschouwd.

Ik ontdekte al spoedig dat dit de aard is van een groot aantal van de vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel. In Matteüs lezen we bijvoorbeeld dat Jezus twee blinde mannen ontmoette. In Marcus en Lucas lezen we dat Jezus slechts één blinde man ontmoette.[1] In Matteüs en Marcus lezen we dat Jezus in de hof van Getsemane drie keer alleen ging bidden, terwijl we in Lucas lezen dat Jezus één keer alleen ging bidden.[2] Volgens de algemeen geldende wettelijke bewijsvoering en de wet van de non-contradictie zijn dit geen tegenstrijdige passages, maar toch stonden ze op mijn lijst.

Sommige Bijbelpassages lijken tegenstrijdig puur vanwege de complexiteit die komt kijken bij het vertalen van de Bijbel. Analyse van de originele talen van de Bijbel (Hebreeuws voor het Oude Testament en Grieks voor het Nieuwe Testament) kan vele schijnbaar tegenstrijdige gevallen oplossen. Dit is niet anders dan voor enige andere tekstuele beschouwing van vertaald materiaal. Alle talen (en in het bijzonder Hebreeuws en Grieks) hebben bijzondere begrenzingen en nuances die moeilijkheden kunnen opleveren voor vertalingen. De historische context van de vertaling kan ook een reden voor misvattingen zijn.

Het Boek Handelingen bevat bijvoorbeeld twee verslagen van de bekering van Paulus op weg naar Damascus. In Handelingen 9:7 staat: “De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.”. In Handelingen 22:9 staat: “De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak.” Op het eerste gezicht lijken deze verslagen tegenstrijdig: de een zegt dat Paulus’ medereizigers een stem hoorden, terwijl de ander zegt dat ze geen stem hoorden. Maar de Griekse tekst biedt de oplossing. “De constructie van het woord ‘horen’ (akouo) is niet hetzelfde in de twee verslagen. In Handelingen 9:7 wordt het gebruikt op een genitieve wijze, in Handelingen 22:9 op een accusatieve wijze. De genitieve constructie drukt uit dat er iets gehoord wordt of dat bepaalde geluiden het oor bereiken, maar niets geeft aan of de ontvanger ook begrijpt wat hij hoort of niet. De accusatieve constructie daarentegen beschrijft ‘horen’ op een manier die ook een mentaal begrip bevat van het gesproken bericht. Hieruit wordt het duidelijk dat de twee passages elkaar niet tegenspreken.[3] Daarom ontkent Handelingen 22:9 niet dat Paulus’ kompanen bepaalde geluiden hoorden; het zegt eenvoudig alleen dat zij de geluiden die zij hoorden niet begrepen.

Terwijl ik doorging met het uiteenrafelen van mijn lijst, schaamde ik me toch wel wat voor mezelf. Natuurlijk zijn er zeker een aantal namen en getallen in de Bijbel die niet consequent zijn en als kopieerfouten moeten worden gezien, die er gedurende duizenden jaren in zijn geslopen. Toch was ik in staat om op een logische manier elke vermeende tegenstrijdigheid van betekenis op mijn lijst te verklaren.

En ik had dit materiaal nog nooit echt onderzocht! Ik noemde mijzelf een intellectueel scepticus, maar toch had ik deze materie nooit serieus behandeld. Treurig genoeg had ik de Bijbel verworpen door in te zoomen op een lijst met zogenaamde tegenstrijdigheden. En toen ik werd geconfronteerd met het wonder van de structuur, voortbestaan, integratie, historische werkelijkheid, archeologisch bewijs, wetenschappelijke inzichten, bevestigende verslagen van buitenaf, en honderden uitgekomen voorspellingen van de Bijbel, keek ik toch nog koppig de andere kant op. De dubbele standaard die ik altijd had aangehouden was mij nu wel duidelijk!

_______

Ik hield even op met lezen (en zelfs denken)…

Ik kon nergens anders meer naartoe…

Wat ging ik doen met al deze nieuwe realiteiten in mijn leven?

Wat ging ik doen met die Oudtestamentische voorspellingen over een komende Messias…?


Ga naar het volgende hoofdstuk!

[1] Matteüs 9:27-31; Marcus 8:22-26 en Lucas 18:35-43.
[2] Matteüs 26:36-46 en Marcus 14:32-42; Lucas 22:39-46.
[3] W.F. Arndt, Does the Bible Contradict Itself?, 13-14.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden