Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Messiaanse profetieën


Messiaanse profetie

Messiaanse profetie is de verzameling van meer dan 300 voorspellingen in de Joodse Schriftteksten over een toekomstige Messias (Verlosser) van het Joodse volk en van de wereld. Deze voorspellingen werden door meerdere auteurs geschreven, in talrijke boeken, over een tijdsperiode van zo'n 1000 jaar.

Hoewel ik de Bijbel nu beschouwde als een geloofwaardige bron en ik versteld stond van sommige van de historische voorspellingen die ik had onderzocht in het Oude Testament, kon ik toch de kloof niet overbruggen die bestond tussen die voorspellingen uit het Oude Testament en de Jezus uit het Nieuwe Testament. Het leek gewoon te gemakkelijk…. Of misschien was het wel te perfect… Ik moest dit zelf nader gaan bekijken en voor mijzelf op de proef stellen…

Ik begon de betreffende teksten te verzamelen en te lezen. Ik maakte een overzicht van de passages uit het Oude Testament en zocht naar de overeenstemmende teksten uit het Nieuwe Testament. Terwijl mijn kleine notitieboek vorm kreeg, werd het erg overtuigend! De Messias zou al deze voorspellingen moeten vervullen – niet slechts een beperkt aantal ervan… De statistische waarschijnlijkheden begonnen zich aan mij te onthullen… Ik moest zeggen, ik was volkomen sprakeloos…

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.[1]

Hier is een kort overzicht van enkele voorspellingen die ik onderzocht tijdens de oefening met mijn notitieboek:

 • Hij zou geboren worden uit een maagd (Jesaja 7:14 / Matteüs 1:21-23; Lucas 1:26-35)
 • Hij zou in Betlehem geboren worden (Micha 5:2 / Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7)
 • Hij zou aangekondigd worden door een gezant van de Heer (Johannes de Doper) (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1 / Matteüs 3:1-3; 11:10; Marcus 1:2-3; Lucas 7:27)
 • Hij zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; Matteüs 9:35, en door alle Evangelieboeken heen)
 • Hij zou goed nieuws prediken (Jesaja 61:1-2 / Lucas 4:14-21)
 • Hij zou zichzelf 173.880 dagen na het decreet om Jeruzalem te herbouwen voor de eerste keer als koning presenteren (Daniël 9:25 / Matteüs 21:4-9; Marcus 11:1-10; Lucas 19:29-38)
 • Hij zou Jeruzalem op een ezel als koning binnengaan (Zacharia 9:9 / Matteüs 21:4-9; Marcus 11:1-10; Lucas 19:29-38)
 • Hij zou een vernederende en pijnlijke dood sterven (Psalmen 22; Jesaja 53 / Matteüs 27; Marcus 15; Lucas 23; Johannes 19)
 • Zijn handen en voeten zouden worden doorboord (Psalmen 22:16; / De kruisigingsverslagen van Matteüs 27; Marcus 15; Lucas 23; Johannes 19)
 • Zijn beulen zouden om zijn kleren dobbelen (Psalmen 22:18; Johannes 19:23-24)
 • Geen van zijn botten zouden tijdens zijn executie worden gebroken (Psalmen 34:20; Johannes 19:32-36)
 • Zijn zij zou doorboord worden (Zacharia 12:10; Johannes 19:34-37)
 • Hij zou sterven met zondaars en begraven worden in het graf van een rijk man (Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60)

Hoewel sommige van de andere voorspellingen die ik bekeek als “gegeneraliseerd” konden worden beschouwd, waren deze toch wel opmerkelijk voor mij! Ik kon niet om de onwaarschijnlijkheid heen dat een enkele man al deze Messiaanse voorspellingen zou doen uitkomen! Zelfs als ik enkele van de “eenvoudiger” voorspellingen niet mee zou tellen, dan was ik nog steeds absoluut verbijsterd door de statistische onmogelijkheid.


Lees nu verder!

[1] Lucas 24:44 (NBV); nadruk toegevoegd.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden